.

Welcome to English Learning Management Website

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    project/plan 58 
project/plan 58
 


งาน/กิจกรรม/โครงการภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558

1.PM/ผู้ประสานงานศูนย์ PEER
    1.1 อบรมประธานศูนย์ PEER 2 วัน (ประมาณ พ.ย.-ธ.ค.57)
    1.2 อบรม PM ผู้ประสานงานศูนย์ PEER เรื่อง การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Professional Learning Community (PLC) (ประมาณ มี.ค.-พ.ค.58) เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ นำไปขยายผลศูนย์ละ 50 คน ต่อไป 
     1.3 PM และวิทยากรแกนนำ ขยายผลเรื่อง PLC (ศูนย์ละ 15,000 บาท) และกำกับติดตามประเมินผล
     1.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ONET สถาบันได้จัดทำแบบฝึกทักษะให้นำไปฝึกนักเรียนก่อนสอบ โรงเรียนใดต้องการขอให้ติดต่อ PM หรือ Download ได้ที่หน้า Website: suplb1.net/english โดยกำหนดเป้าหมายสูงขึ้นร้อยละ 3-5
     1.5 สถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดสรรและโอนงบประมาณเพื่อ PM/ผู้ประสานงานศูนย์ หรือ ครูที่ได้รับการพิจารณาไปอบรม การนิเทศ ติดตาม ทั้งนอกและในเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้

2. ครู/นักเรียน
    2.1 ค่ายวิชาการแบบเช้มเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (ONET) 2 วัน ศูนย์ละประมาณ 30,000 บาท
    2.2 ค่ายภาษาอังกฤษจัดระดับประถม ไม่มีระดับมัธยม
    2.3 อบรมครูในโครงการ EBE (รุ่นที่ 1-2) จัดงบประมาณให้โรงเรียนทุกปี (รุ่นที่ 1 คือ ร.ร.บ้านสระเตย, ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ฯ รุ่นที่ 2 คือ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา, ร.ร.วัดท่าแค และร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง ส่วนรุ่นที่ 3 กำลังจะรับสมัคร โรงเรียนใดประสงค์จะเข้าโครงการ เปิดรับอีก 3 โรงเรียน)
     2.4 สถาบันภาษาอังกฤษ เตรียมประเมินความรู้ความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อการพัฒนาต่อไป ไม่บังคับครูระดับประถม (ครูเกษียณปี 58 ไม่ต้องสอบ) แต่ระดับมัธยม ขอให้สอบทุกคน
     2.5 สถาบันจะจัดงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ปานกลาง ได้พัฒนาตนเอง โดยความร่วมมือของศูนย์PEER สพป และอื่น ๆ เพื่อให้โรงเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
     2.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ขอให้ครูผู้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันได้ติดตามเกณฑ์หรือรายละเอียด อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
     2.7 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเพื่อการสื่อสาร ได้อบรมให้ครู  ปีงบประมาณที่แล้ว สถาบันกำลังทำ กรอบคำศัพท์ บทเรียนสนทนา ของแต่ละระดับชั้น จะส่งให้โรงเรียนเพื่อเป็นเกณฑ์การวัดทักษะการฟัง พูด

 

สังวาลย์ สิงห์สา บันทึก
การประชุม PM วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมรอเยล เบญจา กทม

แผนงานโครงการปี 2558
 drive.google.com/file/d/0Bxy6coh9865aSGxrNXF5MXU5ZGM/view

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.164.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,760